Ako žiadať o príspevok

Ďakujeme za rozhodnutie predložiť Vašu žiadosť. Veľmi si vážime váš čas a odhodlanie, ktoré venujete v prospech ľudí. Kritéria, ktoré musia spĺňať predložené projekty:
Podpora komunitného života je dôležitou súčasťou nášho poslania.

Podpora komunitného života je dôležitou súčasťou nášho poslania.

  • projekt je zameraný na podporu verejnoprospešných a komunitných projektov realizovaných prioritne na území mestskej časti Bratislava – Nové Mesto (kultúrnych, športových, environmentálnych a vzdelávacích podujatí, pomoc ľuďom v núdzi alebo znevýhodneným občanom a podobne)
  • projekt má trvalý prínos pre konkrétnu komunitu, v ktorej je realizovaný
  • projekt musí byť realizovaný komunitou ľudí, ktorí ho robia dobrovoľne a bez nároku na finančnú odmenu
  • projekt umožňuje zapájanie aj ďalších dobrovoľníckych skupín dlhodobo
  • žiadosť môže predložiť jednotlivec alebo skupina ľudí či nezisková organizácia
  • grant je určený na materiálne zabezpečenie projektu, jednotlivé druhy položiek je potrebné odkonzultovať (telefonicky alebo mailom)
  • Vašu žiadosť budeme posudzovať starostlivo a uvážene. O jej podpore/nepodporení Vás budeme písomne informovať